Architektúra & Projekcia | Naše služby


DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, slúži ako podklad na vydanie územného rozhodnutia. Dodanie projektovej dokumentácie je väčšinou v šiestich vyhotoveniach do 4 - 6 týždňov!

 • sprievodná správa,
 • identifikačné údaje stavby, základné údaje o stavbe, odôvodnenie stavby a jej umiestnenie, podmieňujúce predpoklady,
 • výkresy, situačný výkres, situácia stavby, návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov
 • doklady,
 • vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie.

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, slúži ako podklad na vydanie stavebného povolenia. Dodanie projektovej dokumentácie je väčšinou v šiestich vyhotoveniach do 8 týždňov!

 • sprievodná správa,
 • súhrnná technická správa,
 • celková situácia stavby (zastavovací plán),
 • koordinačný výkres stavby,
 • stavebné výkresy stavebných a inžinierskych objektov (pôdorysy, pohľady, rezy),
 • statické posúdenie stavby,
 • energetické posúdenie stavby,
 • prípojky ( vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynovodná ),
 • technické zariadenia budovy (Vodovod, kanalizácia, plynovod, vzduchotechnika),
 • projekt vykurovania,
 • požiarna bezpečnosť budovy,
 • elektroinštalácia a bleskozvod,
 • návrh úpravy okolia stavby,
 • projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe,
 • dokumentácia prevádzkových súborov,
 • celkové náklady stavby,
 • doklady.

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY, dodanie 6-8 týždňov

 • sprievodná správa,
 • súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie,
 • celková situácia stavby,
 • koordinačný výkres stavby,
 • dokumentácia stavebných objektov (pôdorysy, rezy, pohľady, základy, výkopy, kompletný výpis prvkov, konštrukčné detaily),
 • statické posúdenie stavby,
 • prípojky ( vodovodná, kanalizačná, elektrická, plynovodná ),
 • technické zariadenia budovy (Vodovod, kanalizácia, plynovod, vzduchotechnika),
 • vykurovania,
 • elektroinštalácia a bleskozvod,
 • projekt organizácie výstavby,
 • dokumentácia prevádzkových súborov,
 • celkové náklady stavby,
 • doklady.

Zameranie a zakreslenie skutočného stavu, je zameranie stavebného objektu (dodatočné stavebné povolenie, ohlásenie zmeny stavby pred dokončením, rekonštrukcia).

Statický posudok, existujúcej konštrukcie obsahuje vyjadrenie autorizovaného statika ku stavu nosnej konštrukcie a jej bezpečnosť, resp. vplyv na možné ohrozenie životov, či majetku. Obsahuje aj vyjadrenie ku následkom plánovaných zásahov do existujúcej konštrukcie. 

Energetický cerfitikátje doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Hovorí o tom, do akej miery je dom energeticky hospodárny. 


     Ak ste sa rozhodli žiť v rodinnom dome, investovať do toho čas, energiu a nemalé finančné prostriedky, je potrebné uchopiť to za správny koniec hneď od začiatku. Hovorí sa, že až tretí dom v poradí je postavený dobre. Pokiaľ sa do toho pustíte sami bez odbornej pomoci áno je to pravda. Kto z nás si to však môže dovoliť? Dovoliť si pokus - omyl, postaviť tri domy, aby bol konečne so všetkým spokojný a aby bol dom navrhnutý prakticky, funkčne a v ucelenom dizajne. Z tohto dôvodu je potrebné vybrať si skutočne skúseného a prakticky uvažujúceho architekta. Radi vám pomôžeme.
     V prípade záujmu sa dohodne na stretnutí priamo s projektantom, ktorý s Vami preberie ďalšie kroky potrebné k vypracovaniu projektovej dokumentácie. V tejto oblasti sa dodávajú komplexné služby ako sú